2023 YOLUNDA GENÇLER VE İNOVASYON ZİRVESİ

İnovasyon ve teknolojik gelişme ülkelerin uzun dönemli ekonomik büyümesindeki en önemli itici güçtür. Uzun dönemi kapsayan ekonomik çalışmalar Batı Almanya’daki ekonomik büyümenin yüzde 78’inin, Fransa’daki büyümenin yüzde 76’sının, Japonya’daki büyümenin yüzde 55’inin ve A.B.D’deki büyümenin yüzde 50’sinin teknolojik gelişme ve inovasyon sayesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu konuda yapılan tüm araştırmalar ülkelerin inovasyon performanslarındaki artışın ekonomik ve toplumsal kalkınma, refah ve gelişme için anahtar rol oynadığını gösteriyor.  Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmada Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın ana tutarının belirleyici olan verimlilik artışının %80’inin süreçlerin tümündeki inovatif yaklaşımdan kaynaklandığını göstermektedir.

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler sınıflandırmasında yer alan tüm ülkeler için bir üst basamağa çıkabilmenin tek yolu her alanda inovatif yaklaşımların geliştirilmesi ve bunun uygulamaya yansıtılmasıdır. Bu konu ülkemizin 2023 kalkınma hedeflerine ulaşabilmemiz adına  “olmazsa olmaz”ımız olacak kadar önemlidir.

Toplumun dinamik ateşleyici gücünü her zaman için gençler oluşturmaktadır. Ülkemizdeki genç nüfusunun dünyadaki bir çok ülkeye kıyasla yüksek olması bu noktada ülkemize çok değerli bir potansiyel sağlamaktadır. Bu potansiyeli verimli bir şekilde kullanabilmek adına ülkemiz gençliğinin her alanda daha fazla önemsenmesi ve katkısının alınması hayati önem taşımaktadır. Karar vericiler gençleri dinlemeli, fikirlerini önemsemeli ve değer vermelidir. Gençler ise ülke sorunlarının çözümü ve hedeflerine katkı koyulması noktasında elini taşın altına koymalıdır. Bu noktada çalışan sivil toplum kurumları ise gençler ve karar vericiler arasında köprüler kurarak bütünsel bir yaklaşım getirilmesine ön ayak olmalı, toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı koyacak somut adımlar atılmasını teşvik etmelidir. Bu adımların en başında da ülke kalkınmasının temel taşı olarak inovatif yaklaşımın her alanda teşvik edilmesi adına gençler ve karar vericileri bir araya getiren projeler üretmek ve uygulamak gelmektedir.

Kalkınma ve İnovasyon Ofisi Derneği olarak misyonumuz “ülke kalkınmasında inovasyonun teşvik edilerek gençler ve karar vericileri bu konuda harekete geçirmek”’tir. “2023 Yolunda Gençler ve İnovasyon Zirvesi” projesi tüm bu ihtiyaçlardan yola çıkararak hazırlanmıştır.  Proje kapsamındaki genel amacımız; 2023 hedeflerimiz kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın ateşleyici gücü olacak gençlerin karar vericiler ile bir araya getirilmesi, ülkemizce konulan hedeflerin gençler tarafından sahiplenilmesi ve bu konuda somut adımlar atmalarının teşvik edilmesi, atılacak tüm adımlarda inovatif yaklaşım getirilmesinin öneminin kavranması, gençlerin tüm alanlarda yenilikçi yaklaşım getirebilme adına yapabilecekleri konusunda bir yol haritası çıkarılması, politika belgesi üretilmesi ve bunun karar vericiler ile paylaşımının sağlanması, gençlerin  sorumluluk alarak yerellerinde çalışmalar üretmelerinin teşvik edilmesi, sivil toplum kuruluşları, karara vericiler ve gençlerin bir araya getirilerek ülke hedeflerine ulaşabilmek adına bütünsel bir yaklaşım getirebilmeleridir.

Proje kapsamında yapacağımız zirve ve sonrasında yerellerde yapılacak mini zirveler ile bu hedeflerimize doğrudan katkı koyacak, geliştireceğimiz bütünsel yaklaşım ile elini taşın altına koyan gençler ve bu gençleri destekleyecek karar verici mekanizmaların çoğaltılmasını teşvik edecek, misyonumuz gereği üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirecek, Cumhuriyetimizin 100.yılı olarak 2023 Türkiye’sinin toplumun bütün kesimleri adına daha yaşanılabilir bir ülke olmasına katkı koyacağız.

*Proje uygulanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulmuştur.