21. YÜZYIL İŞ KAZALARI – GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR?

PROJE ÖZETİ

Sanayileşme ve teknolojik gelişme, büyük sosyo–ekonomik kayıplar doğuran iş kazalarına ve çevresel risklere yol açmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, iş kazalarına yol açan risklerin % 98’i önceden tahmin edilip ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğundan, bu kayıpları önlemek devlet, işveren ve işçilerin görevidir. WHO’ya göre, dünyada çalışan toplam 3 milyar işçinin % 80’inden fazlası temel iş sağlığı hizmetlerinden yoksundur. İnsan sağlığı ile ölçülemez fakat iş kazalarının çok ciddi ekonomik maliyetleri de olmaktadır. WHO’ya göre, mesleki kaza ve hastalıkların maliyeti dünya gayri safi hasılasının % 4–5’ini bulmaktadır. AB–25’te, 1998–2004 yılları arasında iş kazası oluş sıklığı % 21, ölümlü kaza sıklığı % 24 oranında azalmıştır. Eurostat’ın resmi verilerine göre, 2003 yılında iş kazaları sonucu AB genelinde 129.8 milyon iş günü kaybedilmiştir. Bu, istihdam halinde ki  her 100 bin işçi için 88.056, iş kazası başına da 19 iş günü kaybı anlamına  gelmektedir. 25 İş günü kaybının 150 milyon günü ve iş kazaları sonucu yaşanan sosyal sigorta maliyetinin 20 milyar euroyu aştığı tahmin edilmektedir. Dünyada iş kazası oranı % 44, meslek hastalıkları oranı % 56 iken; ülkemizde bu oran % 99 / % 1 şeklinde gerçekleşmektedir. Henüz 2014 yılı içerisinde  yaşanan Soma Felaketi ve İstanbul’da yaşayan asansör faciası iş güvenliği konusunu tekrardan ülke gündemine getirmiştir. Ülkemizde iş güvenliğinin sağlanması açısından yasal olarak farklı düzenlemeler yapılmıştır. Fakat iş ortamlarında bunlara uyulmamakta, kağıt üzerinde yapılan işler, her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine ve sakat kalmasına yol açmaktadır. Bu insanların büyük oranı gençlerdir. Soma’da ve asansör faciasında öğrenimini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalan – büyük çoğunluğu resmi çalışma şartlarını taşımamaktadır – gençlerin hayatını kaybetmeleri ülkemizin tüm fertleri gibi gençler olarak bizimde yüreğimizi yakmıştır.

PROJENİN AMACI

Kalkınma ve İnovasyon Ofisi olarak amacımız; sürdürülebilir kalkınmaya yaratıcı çözümler üreten projeler ile destek olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu kalkınmanın her alanda insan merkezli olması gerekmektedir. Ekonomik olarak dünyanın 17.ci ülkesi büyüklüğüne ulaşmış bir Türkiye, işçi sağlı ve güvenliği açısından dünyanın son sıralarında yer almaktadır. Dolayısıyla burada insan merkezli bir kalkınma öncülüğünden söz edilmesi zordur. Büyük ekonomi/düşük işçi güvenliği çelişkisi projemizin kaynağını oluşturmaktadır. Bu günün öğrencisi, genci, işsizi olan bizler geleceğin işçileri, sorumluları, yöneticileri, karar vericileri olacağız. Ülkemizin kalkınmasına, dolayısıyla kendi geleceğimize katkı koymak isteyen gençler olarak; insan merkezli bir kalkınma perspektifi çizmek istiyoruz.  Bu yüzden  sorumluluk almak, ülkemizi ve kendimizi ilgilendiren konularda söz sahibi olmak, fikirlerimizi karar vericiler ile paylaşarak değişim ve gelişim yaratmak amacındayız. Düzenlediğimiz proje ile iş güvenliği konusuna dikkat çekerek, başta gençler olmak üzere ülkemiz için ne denli büyük sıkıntılara yol açtığını ve açabileceğini kamuoyuna bir daha anlatarak çözüm önerilerimizi sunduk. Projemiz yapılandırılmış diyaloğun temel ilkeleri ile paralel bir şekilde gençler ve karar vericileri bir araya getirerek, toplumsal sorunların çözümünde bütünsel bir yaklaşım gösterilmesini sağlayarak, toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelmiş bireylerin içerisinde yaşadıkları toplumu geliştirmek için ortak adımlar atılmasını sağlayarak gençleri sorumluluk alarak aktif vatandaşlığa davet etmiştir. Projemize katılan bireylerin %95’i 18-25 yaş aralığında olan gençlerdi. Hali hazırda birçok iş kazasının başrolünde yine bu gençler bulunmaktadır. Ülkemizde geçimini sağlayabilmek için çalışan sigortasız çalışan yüz binlerce genç vardır. İş kazası sıklığında dünyada 3.sırada olan ülkemizde hiçbir sağlık güvencesi olmayan binlerce genç iş kazasına mağruz kalmaktadır. Geleceğin işçileri, sorumluları ve işverenleri olarak gençlerin bu konuda bilgilenmeleri, sorumluluk almaları ve karar vericileri harekete geçirmeleri hayati önem taşımaktadır. Buradaki “hayati” sözcüğü her sene binlerce insanımızı iş kazalarında kaybettiğimiz ülkemiz için maalesef soyut bir anlam taşımamaktadır. Türkiye’nin tüm illerinden projemize katılan gençlerin yarısı sosyal açıdan dezavantajlı gençlerdi. Bu gençler işsizler, sigortasız çalışanlar ya da daha önce çalışıp deneyim sahibi olanlar, kendileri ya da yakınları iş kazalarına uğramış gençler ve bu konuda gönüllü olarak çalışmalar yapmak isteyen gençlerden oluşmaktaydı. Tüm bu öğelerden yola çıkarak gerçekleştirilen “21.Yüzyıl ve İş Kazaları-Gençler Ne Düşünüyor ?”projemiz, gelişmek ile övündüğümüz son yüzyılda çelişen şekilde artan ve her sene binlerce insanımızı kaybetmemize sebep olan iş sağlığı ve işçi güvenliği konusunda temel olarak insan merkezli çözümler üreten gençlerin dahiliyetini sağlayan ve çözüm önerileri üretilmesine katkıda bulunan bir proje olarak hayata geçirilmiştir.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Katılımcıların iletişimlerinin güçlenmesi amacıyla yaygın eğitim teknikleri kullanılarak tanışma ve iletişim etkinlikleri, buz kırıcılar ve takım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanları Derneği Temsilcisi / İş Güvenliği Uzmanı – Alp Güller ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarından bahsederek, dünya ile karşılaştırmalı bir analiz yapmıştır.

Oturumlardan sonra bilgilenen gençler ile “Genç Gözünden Sorun Analizi Atölyesi” gerçekleştirilmiştir. Takımlara ayrılan katılımcılar, sonuç olarak ortaya maddeler halinde bir analiz çıkartmışlardır

“Sorun Varsa Çözüm Var !” isimli atölye çalışması gerçekleştirilerek, bu sorunlara karşılık neler yapılabileceği konusunda fikirler üretilmiştir.

SGK Bursa İl Müdürlüğü Uzmanı İsmail Arıkan tarafından yapılan forumda ülkemizde genç nüfusun çalışma şartları, kaçak ve sigortasız çalışma durumu, iş kazaları sonrasında bu gençlerin karşılaştıkları sorunların ele alındığı bir oturum gerçekleştirilmiştir.

İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Gençleri Tema Edinen Drama Çalışması gerçekleştirilmiştir.

Erasmus+ gençlik programı hakkında bilgilendirme sunumu yapılmış ve program fırsatları hakkında gençlerin soruları yanıtlanmıştır.

Türkiye Ulusal Ajans Gençlik Programı Uzmanı Oya BUMİN, katılımcılarla program hakkında konuşup merak edilen sorulara cevap vermiştir.


Proje Kapsamında Üretilen Çıktılar

Proje Tanıtım Broşürü

Proje Sonuç Kitapçığı – Türkçeİngilizce

Tişört Çeşitleri – 1234567

Yaka Kartı Çeşitleri – 1234567

Proje Afişi

Proje Pankartı

Proje Sertifikası